Index op de gichtregisters van de Schepenbank Houthem

Houthem-St.Gerlach, december 2010

De Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach heeft, in een zeer beperkte oplage, een nieuw boekwerk "Index op de gichtregisters van de Schepenbank Houthem" laten drukken. Op het twaalftal gichtregisters van de Bank Houthem over de jaren 1621 – 1795 bestond geen totaalindex, zodat steeds de afzonderlijke handgeschreven indexen geraadpleegd moesten worden. Sommige delen bevatten zelfs geen index

Het gaat overigens om een index op persoonsnamen, die dan ook nog beperkt wordt tot de namen van partijen en hun echtgenoten. De namen van de schepenen, de plaatselijke benamingen en de namen van de eigenaren van aanliggende goederen zijn niet geïndexeerd.

Het eerste nog bewaard gebleven register over de periode 1621 -1649 (bekend als Land van Overmaze inv.nr. 6574) bevat geen originele index en is geschreven in “moeilijk leesbaar” oud-schrift. Reden om bovendien te proberen daarvan een transcriptie te maken. Deze uitgebreide transcriptie is ook in het boek opgenomen.

Bij het indexeren van de gichten over de jaren 1621 -1665 zijn ook de namen van de huwelijkspartners in een aparte lijst vermeld, zodat enkele genealogische gegevens over die periode gemakkelijker toegankelijk worden. De verscheidenheid in schrijf­wijzen van namen van eenzelfde persoon, is mede door het analfabetisme, groot. Door het opnemen van de diverse aangetroffen schrijfwijzen in deze additionele index, uitgaande van de mannelijke en de vrouwelijke partners, wordt de “herkenbaarheid” van een persoonsnaam vergroot.

Het boekwerk is het gevolg van het digitaliseren (door middel van “uit de losse hand” fotograferen) van de circa 3.900 foliozijden van de in de gichtregisters voorkomende akten van overdracht en verbintenis, inschrijvingen van velerlei aard enz. Deze scans konden dan rustig, op elk willekeurig moment, buiten de muren van het Archief aan de Pieterstraat te Maastricht, bestudeerd worden. Om echter het beste zoekresultaat te krijgen, is een index als uitgangspunt toch wel erg handig!

De publicatie telt 209 pagina's, A4-formaat, waarbij twee dvd’s zijn gevoegd met daarop de 3.900 gefotografeerde folio's van de gichtregisters, alsmede een digitale versie van het boek in Pdf-formaat.
 

De verkoopprijs bedraagt € 30 [exclusief € 3 verzendkosten binnen Nederland] en het boek is te bestellen via www.houthem.info. Rekeningnummer 15.28.35.369 ten gunste van Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach.