Overslaan en naar de inhoud gaan

Genealogie is kennis en informatie delen! Sinds 2005.

Familie Berns

Ingediend door fred op vr, 29-07-2022 - 16:49

 

Mijn oma aan mijn moederskant was Aleida Berns. Toen zij leefde zei ze altijd dat ze in Huissen (Gelderland) geboren was. Maar helaas, dat blijkt toch anders in elkaar te zitten. In onderstaande stukjes heb ik dat al eens eerder beschreven.

Deze verhalen stammen uit 2005 en 2006. In de tussentijd is ook de wereld voor genealogie veranderd. Heel veel gegevens zijn nu online in te zien, via WieWasWie, Delpher en de verschillende archieven. Zlefs de originele aktes zijn te downloaden. Sinds een tijdje zijn ook sommige aktes in Duitsland online te vinden. Dit heeft mij aangezet om weer eens wat gegevens van de familie Berns aan te vullen.

Deze familie komt oorspronkelijk uit Huissen (Gelderland). Eind twintigste eeuw trokken vele families, vader, moeder en kinderen naar het Roergebeid om daar te werken. In het gebied van Huissen en Bemmel was het werk schaars en werd geld verdiend door hoofdzakelijk op het land te werken. Mijn onderzoek startte ik bij het echtpaar Rut Berns en Everdina Balk. Zij kregen zo'n 10 kinderen, (8 jongens en 2 meisjes) welke op één na allemaal in Huissen geboren zijn. Deze ene was Wilhelm Berns hij is op 18 mei 1873 geboren in Duisburg (D).

Twee kinderen stierven jong, de anderen trouwden één of twee keer. Dat laatste had meestal te maken dat een partner op jonge leeftijd overleed en men anders alleen voor de kinderen moest zorgen. Een van de kinderen wil ik hier uitlichten en dat is Willemina Berns geboren op 22 februari 1862 te Huissen, zij is de jongste dochter en 4e kind van het echtpaar.  Zij trouwde in 1886 met Petrus Eggenhuizen, die net als Willemina in Huissen geboren was. Van dit echtpaar heb ik 3 kinderen gevonden, maar het kunnen er meer geweest zijn. De eerste was in 1888 Everdiena Hendrina geboren in Styrum (D), daarna volgde Petrus Rudgerus (1891) en Hendrina Wilhelmina (1893) beide geboren in Styrum. Daarna kwam ik kinderen van Willemina tegen met een andere vader. De eerste was Rutgerus Wilhelmus Janssen, deze moet rond 1898 in Styrum geboren zijn. Dit volgens de leeftijd uit de trouwakten en overlijdensakte. De eerste man van Willemina moet dus tussen 1893 en 1898 gestorven zijn en waarschijnlijk in Styrum, daar ik op wiewaswie geen overlijden vond. Via geneanet kwam ik er achter dat Petrus Eggenhuizen in 1895 in het ziekenhuis te Mulheim overleden is. Deze akte was moeilijk te lezen, voor mij, maar met hulp van Wolfram Berns is dat goed gelukt.

De akte is hier te vinden : Overlijden Petrus Eggenhuizen 1895 akte 267

Nr. 267
Mülheim an der Ruhr, am sechsten Mai  eintausendachthundertfünfundneunzig (1895),

dem unterzeichnetem Standesbeamten ist heute von dem Vorstande des hiesigen katholischen Krankenhauses die nachstehend folgende schriftliche Anzeige zugegangen, daß der Ziegelmeister Peter Engenhuissen, 37 Jahre alt, katholischer Religion, wohnhaft zu Holthausen, geboren zu Huissen in Holland, verheiratet gewesen mit  Wilhelmina geborene Berns, Sohn der Eheleute Ackerer Jacobus Engenhuissen und Hendrina geborene Schriefver, wohnhaft zu Huissen im katholischen Krankenhause zu Mülheim an der Ruhr am fünften Mai  dieses Jahres Vormittags um drei Uhr verstorben sei.

(Nebenstehend 30 Zeilen gestrichen).

Der Standesbeamte – Schultz

Nr. 267
Mülheim an der Ruhr, op de zesde mei duizend achthonderd vijfennegentig (1895),


Heden ontving ondergetekende griffier van het bestuur van het plaatselijk katholiek ziekenhuis de volgende schriftelijke kennisgeving dat de meester steenbakker Peter Engenhuissen, oud 37 jaren, van de katholieke geloof, wonende te Holthausen, geboren te Huissen in Nederland, gehuwd met Wilhelmina geboren Berns, zoon van het echtpaar Jacobus Engenhuissen en Hendrina geboren Schriefver, wonende te Huissen, overleed in het katholieke ziekenhuis te Mülheim an der Ruhr op vijf mei van dit jaar 's morgens om drie uur.

(30 regels geschrapt in de marge).

De griffier - Schultz

 

De kinderen van het echtpaar Eggenhuizen x Berns met hun wederhelft staan hier onder weergegeven. Merk op dat twee kinderen in de Oostelijke Mijnstreek zijn overleden.

Na het overlijden van haar 1e man trouwde Willemina met Johannes Franciskus Janssen. Volgens zijn overlijdensakte woonde hij ten tijde van zijn overlijden (53 jaar)  in Huissen en was hij daar ook geboren. Johannes was weduwe van Maria Verheijen. Hieronder de kinderen van het echtpaar Janssen x Berns. Opgemerkt moet worden dat er nog meer kinderen kunnen zijn.

Bij het onderzoeken van de nazaten van bovenstaand echtpaar viel mij Theodora Janssen op. Ik vond in Heerlen een huwelijksakte van haar met Theodorus Houterman. Het eigenaardige was, dat dit huwelijk gesloten was in de kweekschool voor vroedvrouwen aan de Zandweg in Heerlen. Bij dit huwelijk werd ook een kind van het vrouwelijk geslacht erkend. De vader was Theodorus Houterman, van beroep mijnwerker en geboren te Huissen en wonende te Bemmel. In de akten stonden een groot aantal getuigen vermeldt. Verder onderzoek leerde ook dat (stief)familieleden van Theodora in de Oostelijke Mijnstreek woonden en werkten. Het was mij al eerder opgevallen dat veel mensen vanuit Styrum naar de mijnen trokken. Zo zijn de ouders van mij oma Aleida Berns in maar 1916 naar Eygelshoven getogen. De tweeling broer van haar vader was als in 1911 in Eygelshoven gevestigd. (lees hier)

Maar terug naar Theodora Janssen, haar dochtertje was op 2 maart 1926 te Heerlen geboren. Volgens een aantekening met potlood op de huwelijksakte had Theodorus het meisje al op 2 maart van dat jaar erkend. Verder stond op de huwelijksakte met, potlood, ook Lamastr. 12 Schaesberg geschreven. Waarschijnlijk de plek waar zij of familie woonde. De huwelijksakte is hier te vinden. De site van Rijcheyt.nl opent zich en de akte is al geselecteerd. Alleen klikken om hem in te zien, maar een link staat ook hieronder.

Hieronder de inhoud van de akte.

Akte 88; 1925

Heden dertig April negentien honderd vijf en twintig zijn voor mij, Ambtenaar van de Burgerlijken Stand der Gemeente Heerlen verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:

 Theodorus Houterman
van beroep mijnwerker, oud twintig jaar geboren te Huissen, wonende te Bemmel.
Minderjarige zoon van Joannes Theodorus Hendrikus Houterman en Maria Catharina Muller beiden overleden.

En

Theodora Janssen
Van beroep zonder, oud twintig jaar, geboren te Huissen, wonende alhier, vroeger te Huissen
Minderjarige dochter van Johannes Franciscus Janssen en Willemina Berns beiden overleden.

Willem Houterman als voogd des bruidegoms heeft op negen maart deze jaars voor den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Bemmel toestemming tot dit huwelijk gegeven terwijl Hendrikus van Brandenburg als toeziende voogd des bruidegoms, Bernardus Berns als voogd des bruid en Petrus Rutgerus Eggenhuizen als toeziende voogd des respectievelijk op acht Maart, twee maart en acht maart dezes jaars voor den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Huissen toestemming tot dit huwelijk hebben gegeven.

De afkondiging betreffende dit huwelijk is onverhinderd geschied alhier te Bemmel en Huissen op zeven maart dezes jaars.

Ik heb de aanstaande echtgenooten afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik in naam der wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander verbonden zijn.

Als getuigen waren tegenwoordig:

  • Christiaan van der Zalm, zeven en dertig jaar, tuinier, wonende alhier
  • Albertus Butink, oud negen en veertig jaar, van beroep waschknecht, wonende alhier
  • Hendrikus Jasper oud een en veertig jaar, timmerman, wonende alhier
  • August van Megen, bankwerker, oud acht en twintig jaar, wonende te Ubach over Worms
  • Hendrik Kuiper (Kuijer), twee en twintig jaar, behanger, wonende alhier
  • Willem Maes, oud een en twintig jaar, electricien wonende te Bocholtz

Bruid en Bruidegom verklaarden ten tweede met toestemming der bruid te erkennen een kind van het vrouwelijk geslacht geboren te Heerlen op zes en twintig Februari deze jaars en alhier ingeschreven in het geboorteregister van dit jaar onder de voornamen Wilhelmina Catharina als dochter van Theodora Janssen.

Zijnde dit huwelijk wegens ziekte der bruid, voltrokken in de kweekschool voor voedvrouwen gelegen aan den Zandweg nummer 8.
Goedgekeurd de doorhaling van (zes woorden/lees elf woorden

Waarvan akte, overeenkomstig de wet is voorgelezen.
De Ambtenaar voornoemd,

  

Opmerking: op de akte is met potlood geschreven Laurastraat 12, Schaesberg en erkend 26-2-25

Over de waschknecht Albertus Butink staat op Heerlen Vertelt ook nog een verhaal.

Het echtpaar kreeg in 1926 nog een kind, namelijk Johannes Theodorus Hendricus, helaas overleed hij 6 weken na zijn geboorte op 11 april 1926 in Heerlen. De moeder Theodora overleed twee maanden later op 23 juni 1926. Wat er van Wilhelmina Catharina geworden is heb ik nog niet kunnen vinden, haar vader Theodorus Houterman trouwde op 25 mei 1927 met de jonge Maria Magdalena Neijenhuis in Huissen.

Houterman

Tot zover,
4-8-2022