Overslaan en naar de inhoud gaan

Genealogie is kennis en informatie delen! Sinds 2005.

Latijns woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina
Helaas werkt de woordenlijst niet bij elke Letter. Je kunt dan beter de zoek pagina gebruiken.
( (1) - (1) A (372) B (82) C (474) D (224) E (150) F (160) G (73) H (68) I (218) J (60) L (91) M (155) N (106) O (90) P (311) Q (56) R (73) S (285) T (87) U (55) V (112)
Latijn Oplopend sorteren Vertaling
assertione matris (ex-)

volgens de verklaring van de moeder

asserere

bekennen, beweren

asserens se nominari

die beweert te heten

assator

kok in een gaarkeuken, gaarkeukenhouder

Ascensio Domini

Hemelvaartsdag

ascendens

voorgaand, opgaand, opklimmend

artium liberalium magister

meester in de vrije kunsten (ongeveer gelijk te stellen met drs. in de letteren en wijsbegeerte)

artista

artiest, handwerken, ambachtsman

artifex

ambachtsman, handwerken

articulo mortis

op het ogenblik van het sterven

articulen

(<Lat.articulus) punten waaruit de ingediende schriftelijke processtukken bestaan; vandaar ook benaming voor zulke puntsgewijs gestelde stukken

arresteren

(<Lat. adrestare) ingevolge bevelschrift beslag leggen

arrestant

(<Lat. adrestare) degene die beslag laat leggen

arrest

(<Lat. adrestare) beslaglegging

aromatopola

specerijenkoopman, kruidenier, drogist, apotheker

armis

onder de wapenen

armiger

gewapende, wapendrager, page, edelknaap, schildknaap

armentarius

veedrijver, koeherder

arma

wapens

argentarius

zilversmid, bankier, (geld)wisselaar

area

hofstede, erf, binnenplaats, dorsvloer

arcularius

schrijnwerker, meubelmaker, boogmaker

archiepiscopus

aartsbisschop

archidiaconus

aartsdiaken

archiater

arts, eerste geneesheer (in ziekenhuizen), officier van gezondheid,ook deken van de medische faculteit

arborator

boomkweker

arbitrale correctie

(<Lat. arbiter) straf waarvan de maat aan de rechter wordt overgelaten

arbalista

slingeraar, slingerschutter

arator

akkerman, landbouwer, ploeger

aquarius

bronmeester, opzichter over fonteinen en waterwerken, waterdrager

aqua

water

apud acta

bij volmacht

apud

bij, voor

aprilis

april

apricator

bleker

approbatione

met goedkeuring

approbatio

goedkeuring

approbare

goedkeuren

appraehensio

in hechtenisneming

appraehendere

in hechtenis nemen

appoin(c)teren

(<Lat. adponere) beschikken, beslissen

appoin(c)tement

(<Lat. adponere) beschikking op een verzoek, vaak in de kantlijn gesteld

appelleren

(<Lat. appellare) in beroep gaan

appartinentiis

met toebehoren

apoplexia

beroerte

apiarius

imker, bijenhouder

anus vetula

oude vrouw

anus antiqua

oude vrouw

anus

oude vrouw

antiquus

(vrw. -a) oud, bejaard