Archieven.nl

Op deze website zijn archievenoverzichten, inventarissen en nadere toegangen van meer dan 40 archiefdiensten te vinden. Hierin kan op eenvoudige wijze, maar ook op een uitgebreide wijze gezocht worden. Daarnaast wordt er gezocht op gegevens van archiefdiensten en historische verenigingen in Nederland, zoals adressen, verwijzingen naar websites, e-mailadressen en openingstijden. De groep van archiefdiensten die participeren en de hoeveelheid inventarissen en nadere toegangen blijft sterk groeien.

Op dit moment kunt u circa 7.457.224 beschrijvingen, 32.311 archieftitels en 13.324 inventarissen. 

In deze website wordt o.a. informatie beschikbaar gesteld uit archieven en inventarissen van de collecties van:

 • Archiefdienst voor Kennemerland te Haarlem
 • Drents Archief te Assen
 • Gelders Archief te Arnhem
 • Gemeente Boarnsterhim te Grou
 • Gemeentearchief Rotterdam te Rotterdam
 • Gemeentearchief Venlo te Venlo
 • Gemeentearchief Waalwijk te Waalwijk
 • Gemeentelijkse Archiefdienst Amersfoort te Amersfoort
 • Groninger Archieven te Groningen
 • Haags Gemeentearchief te 's Gravenhage
 • Het Utrechts Archief te Utrecht
 • Historisch Centrum Overijssel te Zwolle
 • Hoogheemraadschap van Delfland te Delft
 • Nationaal Archief te 's Gravenhage
 • Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam
 • Nederlands-Russisch Archief Centrum te Groningen
 • Rijksarchief Noord-Brabant te 's Hertogenbosch
 • Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem
 • Stadsarchief Dordrecht te Dordrecht
 • Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis (Heerlen e.o.)
 • Stadsarchief Sittard-Geleen te Born
 • Tresoar, locatie Ryksargyf in Fryslân te Leeuwarden
 • Zeeuws Archief te Middelburg

Van archiefdiensten in Nederland kunt u adressen, verwijzingen naar websites, emailadressen en openingstijden vinden.

Van nagenoeg alle historische verenigingen in Nederland zijn adressen, verwijzingen naar websites,emailadressen en openingstijden te vinden.