Latijns Woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina

(4) | ( (1) | - (1) | A (372) | B (82) | C (474) | D (224) | E (150) | F (160) | G (73) | H (68) | I (218) | J (60) | L (91) | M (155) | N (106) | O (90) | P (311) | Q (56) | R (73) | S (285) | T (87) | U (55) | V (112)
Woordoplopend sorteren Vertaling
actuaris

functionaris die een openbare veiling houdt

actis bannis

na de huwelijksafkondigingen, roepen, bannen

actionarius

handelaar, koopman, venter, winkelier

actie

(Lat. actio) recht tot het instellen van een vordering, voortkomende uit eigendom of een ander zakelijk recht of uit een verbintenis

acta

handelingen

acquirere

in bezit krijgen, zich eigen maken, verkrijgen

aciscularius

steenhouwer, steenkapper

accusare

(van contumacie) beschuldigen

accusant

(Lat. accusare) de procespartij die haar tegenpartij van contumacie (verstek) beschuldigt

accorderen

(Lat. accordare) overeenkomen, een overeenkomst sluiten, overeenstemmen

accisor

inner van de belastingen (veelal accijns-verbruiksbelasting)

accipere

aanvaarden

acceptus

ontvangen hebben

accepto necessitatis baptismo ab obstetrice

na het ontvangen van de nooddoop door de vroedvrouw

accepit

heeft aangenomen

acatholicus (vrw.-a)

niet katholiek

ac

en

abusive

ten onrechte

absque dubio

zonder twijfel

absque

zonder

absolvere

vrijspraken

absolutio pura

algehele vrijspraak

absolutio

absolutie

absoluta munitus

de absolutie verkregen hebbende

absoluta et extrema unctione munitus

voorzien van absolutie en Laatste Oliesel

absente corpus

lijkdienst zonder lijk

absente corpore

(lijkdienst) zonder lijk

absente

in afwezigheid van

abrogatio

intrekking, afschaffing, opheffing der wet

abreptus

weggenomen

abpatruus

broer van de betovergrootvader

aborti(v)us

te vroeg geboren

abnurus

vrouw van de achterkleinzoon

abneptis

dochter van de achterkleinzoon

abnepotes

afstammelingen, nakomelingen

abnepos

zoon van de achterkleinzoon

abmatertera

zuster van de betovergrootmoeder

ablutus

gezuiverd, gewassen (bijv. door het doopsel)

abiit

is vertrokken

abierunt

zij zijn vertrokkken

abenarius faber

ketelmaker, ketelslager, ketelsmid, ketellapper,blikslager

abbatissa

abdis, overste van een vrouwenklooster

abbatis

van de abt

abbatiola

kleine abdij

abbatiael cachet

(Lat. abba) abtszegel

abbatia

abdis, overste van een vrouwenklooster

abba(s)

abt

abavus

betovergrootvader, voorondervoorvader

abavunculus

broer van de betovergrootmoeder, broer van de overgrootmoeder, broer van de grootmoeder

abavia

betovergrootmoeder, voormoeder

Pagina's