Latijns Woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina

(4) | ( (1) | - (1) | A (372) | B (82) | C (474) | D (224) | E (150) | F (160) | G (73) | H (68) | I (218) | J (60) | L (91) | M (155) | N (106) | O (90) | P (311) | Q (56) | R (73) | S (285) | T (87) | U (55) | V (112)
Woordoplopend sorteren Vertaling
in domo sua

in zijn huis

in domo propria

in zijn eigen huis

in Domino obiit

is gestorven in de Heer

in doloribus partus

in hevige pijn, in barensweeen

in Dno obiit

in Domino obiit

in dato

daterende van, op datum van

in corpore

gezamenlijk

in contumaciam

bij verstek

in contradictoria

in tegenspraak

in continent

(Lat. continere) op staande voet, dadelijk

in confesso

door beide partijen toegegeven

in communi et ampliori fonna

in algemene en ruimere zin

in comitatu

in het gezelschap van

in causa

in zijn rechtzaak

in cas subject

(Lat. in casu subieeto) in het onderhavige geval

in caelum abiit

is naar de hemel gegaan

in brevi

in korte tijd

in articulo mortis

op het ogenblik van 't sterven

in armis

in het leger, onder de wapenen

in annum sequentem

in het volgend jaar

in albis (sepultus)

in het wit (begraven)

in aeternum

voor eeuwig, (tot) in eeuwigheid

in

in, op, aan, bij, naar

improvisa morte

door een onvoorziene dood

improles

zonder kinderen

imprimus,

zie imprimitus

impregnatio

zwangerschap

imploreren

(Lat. implorare) afsmeken,inroepen

implorato

onder inroeping (van de rechterlijke beslissing)

impetrant

(Lat. impetrare) eiser

impertiri

schenken

imperium

keizerrijk

impedimentum dirimens

vernietigend beletsel

impedimentum

huwelijksbeletsel, hindernis

impedimentibus dirimentibus

terwijl er vernietigende beletsels waren

impedimenta

huwelijksbeletsels, hindernissen

imbricator

dakpannenlegger, ticheldekker

imbecillis

zwak

illustrissimus

(vrw. -a) doorluchtige, zeer verhevene

illustris

verheven, aanzienlijk (predikaat van vorsten, hoge adel en niet vorstelijke edellieden)

illud

dat daar, het daar

illius

van hem/haar

illi

aan hem/haar

illegitimus (vrw. -a)

onwettig

ille

deze daar, bij daar, die man daar

illa

die vrouw daar, zij daar

ill.

illustrissima

ignotus

onbekend, vreemd

igitur

derhalve, bijgevolg

idque

en dat, en wel

Pagina's