Latijns Woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina

(4) | ( (1) | - (1) | A (372) | B (82) | C (474) | D (224) | E (150) | F (160) | G (73) | H (68) | I (218) | J (60) | L (91) | M (155) | N (106) | O (90) | P (311) | Q (56) | R (73) | S (285) | T (87) | U (55) | V (112)
Woordoplopend sorteren Vertaling
quoque

ook

quondam

eertijds, vroeger

quod testor

hetgeen ik getuig

quod erat demonstrandum

wat bewezen moest worden

quod bene notandum

wat goed opgemerkt moet worden

quod attestor

hetgeen ik bevestig

quod

dat (betrekkelijk)

quo

waarheen, waardoor, daarom

quintus decimus

vijftiende

quintus

vijfde

quinto

op de vijfde

quintam matutinam

vijf uur in de morgen

quinquies

vijfmaal

quinquennis

vijfjarig

quinque

vijf

quinquaginta

vijftig

quinquagies

vijftigmaal

quinquagesimus

vijftigste

quinquagenarius

vijftiger, vijftigjarige

quingenties

vijfhonderdmaal

quingenti

vijfhonderd

quingentesimus

vijfhonderdste

quindecim

vijftien

quindecies

vijftienmaal

quifuit ... annis

die ... jaar oud was

quietus

kalm, rustig

quidem

inderdaad, zeker

quidam

de een of andere

quia

omdat

qui mecum

die met mij

qui

die

quattuordecim

veertien

quattuor

vier

quaterdecies

veertienmaal

quater

viermaal

quasimodo

eerste zondag na Pasen

quartus decimus

veertiende

quartus

vierde

quarto

op de vierde, met een vierde, door een vierde

quantus

(vrw.-a) hoe groot, hoeveel, zo groot als, zo veel als

quantum

hoe groot, hoeveel, zo

quamquam

ofschoon

qualiter

zoals, hoe

qualitate qua

in hoedanigheid van, gevolmachtigd als

quae patrem designare recusavit

die weigerde de vader te noemen

quae patrem declaravit

die als vader noemde

quae nominavit patrem

die als vader noemde

quadriennis

vierjarig

quadrante

met een kwart, op een kwart

quadrans

kwart, vierde deel

Pagina's