Latijns Woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina

(4) | ( (1) | - (1) | A (372) | B (82) | C (474) | D (224) | E (150) | F (160) | G (73) | H (68) | I (218) | J (60) | L (91) | M (155) | N (106) | O (90) | P (311) | Q (56) | R (73) | S (285) | T (87) | U (55) | V (112)
Woordaflopend sorteren Vertaling
arcularius

schrijnwerker, meubelmaker, boogmaker

area

hofstede, erf, binnenplaats, dorsvloer

argentarius

zilversmid, bankier, (geld)wisselaar

arma

wapens

armentarius

veedrijver, koeherder

armiger

gewapende, wapendrager, page, edelknaap, schildknaap

armis

onder de wapenen

aromatopola

specerijenkoopman, kruidenier, drogist, apotheker

arrest

(<Lat. adrestare) beslaglegging

arrestant

(<Lat. adrestare) degene die beslag laat leggen

arresteren

(<Lat. adrestare) ingevolge bevelschrift beslag leggen

articulen

(<Lat.articulus) punten waaruit de ingediende schriftelijke processtukken bestaan; vandaar ook benaming voor zulke puntsgewijs gestelde stukken

articulo mortis

op het ogenblik van het sterven

artifex

ambachtsman, handwerken

artista

artiest, handwerken, ambachtsman

artium liberalium magister

meester in de vrije kunsten (ongeveer gelijk te stellen met drs. in de letteren en wijsbegeerte)

ascendens

voorgaand, opgaand, opklimmend

Ascensio Domini

Hemelvaartsdag

assator

kok in een gaarkeuken, gaarkeukenhouder

asserens se nominari

die beweert te heten

asserere

bekennen, beweren

assertione matris (ex-)

volgens de verklaring van de moeder

asseruit

heeft bekend

assessor

bijzitter, lid van het grietenijgerecht

assignat

hij/zij wijst aan, wijst toe

assignatus

gevolmachtigde

assisia

onkosten die men betalen moet bij een openbare verkoping, belasting vooral op levensmiddelen, verterings- en gebruiksbelasting

Assumptio Mariae

Maria ten Hemelopneming, 15 augustus

astans

de aanwezige

astantibus

aan de aanwezigen

astare

aanwezig zijn (bijv. bij een doop)

astavia,

zie atavia

asthmate

door asthma

asthmaticus

asthmalijder

astrologus

sterrenkundige, sterrenwichelaar

atamita

zuster van de betoudovergrootvader

atavia

grootmoeder van de overgrootmoeder, bedoudovergrootmoeder

atavunculus

broer van de betoudovergrootmoeder

atavus

grootvader van de overgrootvader, betoudovergrootvader

atmatertera

zuster van de betoudovergrootmoeder

atnepos

kleinzoon van de achterkleinzoon

atneptis

kleindochter van de achterkleinzoon

atpatruus

broer van de betoudovergrootvader

atque

en

attestatie

(<Lat. attestatio) getuigenis, getuigenverklaring

attestatio de vita

bewijsschrift van leven, getuigenis, getuigschrift

attesteren

&reg;Lat. attestare) getuigen

attingens

bereikend (van een leeftijd)

aucellator

vogelaar, vogelvanger, valkenier

auctor delicti

hij die de misdaad begaan heeft

Pagina's