Fred's Genealogisch Plekje

Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 500

      1 2 3 4 5 ... 10» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 * HAMERS BULLETIN * 17/01

DE VOOROUDERS VAN LEONARDUS HAMERS (°°1784 Anna Elisabeth Mertzenich)

Het gezin van Leonardus Hamers en zijn echtgenote te Vaals is bekend, het huwelijk, het overlijden van beiden en de dopen van hun zes kinderen. Alleen de geboorte of doop van Leonardus is niet bekend. Wel kennen we de plaats en datum van zijn overlijden. Volgens de akte van de Burgerlijke Stand overleed hij in de gemeente Vaals op 15 Ventose van het jaar IX volgens de jaartelling van de Franse Republiek, waartoe Vaals destijds behoorde. Volgens onze hedendaagse (Gregoriaanse) jaartelling was dit 5 maart 1801. Ook de inschrijving in het kerkelijk overlijdensregister van Vaals geeft deze datum, maar daar is nog bij vermeld, dat hij de 7de werd begraven. De akte van overlijden in de Burgerlijke Stand vermeldt dat hij 40 jaar (onduidelijk geschreven) was, landbouwer, geboren te Mechelen en wonend te Vaals en weduwnaar van Elisabeth Mertzenich.

De aangever van het overlijden is dan zwager Joannes Merzenich, die opgeeft dat de overledene een zoon is van Johannes Hamers en Petronella de Weijer. Aan de juistheid van de opgave van de namen der ouders wordt getwijfeld, zodat we dit niet zonder meer direct als waarheid willen aanvaarden, voordat we dit hebben aangetoond. Het kan natuurlijk voorkomen dat een niet direct familielid - zoals hier het geval is - de geboorteplaats, de leeftijd en ook de namen der ouders niet juist opgaf. Maar het is wel zo, dat het echtpaar Hamers - de Wijer wel degelijk in die tijd leefde.

Het is nodig dan het gezin van Johannes Hamers die met Petronella de Wijer eens onder de loupe te nemen. Maar alvorens dit te doen, willen we eerst het gezin van Leonard Hamers en Elisabeth Mertzenich met de gezinnen van hun kinderen laten volgen, waarbij we dan steeds toevoegen de peters en meters, en bij de kleinkinderen alleen die indien deze enigszins wijzen op verband met nog niet genoemde naamdragers Hamers of echtgenoten.

We passen weer de gebruikelijke methode toe om te zien of vernoemingen hebben plaats gehad, en of kinderen en kleinkinderen naar grootouders zijn genoemd. Ook of peters en meters de familiebanden duidelijk maken.

Leonardus Hamers, geb. Mechelen - Wittem, werkman, overl./begr. Vaals 5/7 maart 1801, tr. (habitans in Lemiers) Vaals 20 juni 1784 (get. Cornelis Promper, Maria Barbara Goris) Anna Elisabeth Mertzenich, ged. Vaals 28 februari 1764, overl. Vaals 7 december, begr. ald. 9 december 1799, dr. van Joannes Mertzenich en Anna Catharina Indenhoff.

Leonardus was nog voor zijn eigen huwelijk peter te Mechelen op 21 februari 1772 bij een kind van Joannes Hamers en Antonia Deben; te Vaals 8 oktober 1780 bij een kind van Adam Hulsen en Joanna Maria Hamers en aldaar ook op 8 februari 1784 bij kind van Henricus Meijers en Anna Maria Goris.

Bij huwelijk in 1819 van zoon Johannes Josephus te Vaals wordt de laatste genoemd als zoon van wijlen Lennert Hamers.

Uit dit huwelijk (waarvan een niet met name genoemd kind te Vaals op 4 januari 1800 begraven):

1. Joannes Leonardus Hamers, ged. Vijlen 27 september 1784 (p. en m. Nicolaas van Wersch, Antoinette Deben), landbouwer, boswachter, overl. Wolfhaag - Vaals 10 januari, begr. Vaals 14 januari 1838, tr. Vaals 12/14 oktober (k) Vaals 25 oktober 1809 (get. Joannes Rampen en Maria Merckelbach) Anna Gertrudis Rampen I Rompen, ged. Vijlen 10 april 1783, overl. Vaals 13 augustus 1853, dr. van Johannes Leonardus Rampen en Anna Elisabeth Hulsen.

N.B. Bij huwelijk tekent hij Johan Leonardus Hamers, maar doorgaans met J. Hamers, o.a. in 1827.

Uit dit huwelijk twee levenloze dochters, zes dochters en vijf zonen, zie schema.

Bij het tweede kind is peter Joannes Petrus Hamers, bij het derde kind is meter Anna Getrudis Hamers-Bischof, bij het vierde zijn peter en meter Joannes Josephus Hamers en Maria Catharina Merckelbach.

2. Joannes Petrus Hamers, ged. Vijlen 28 maart 1786 (p. en m. Petrus Schloesmachers en Johanna Maria Hamers), werkman, akkerman, overl. Aken........., tr. Vaals (b) 4 maart 1812, Vijlen (k) 6 juli 1812 (get. Joannes Joseph Hamers en Adelaid Klinckenberg) Joanna Maria Bischop, ged. Vijlen 4 maart 1787, overl. in het kraambed Akens gebied, begr. Vaals 14 maart 1825, dr. van Petrus Bischop en Maria Catharina Klinckenberg '.

Uit dit huwelijk drie dochters en twee zonen,

zie schema.

3. Joannes Mathias Hamers, ged. Vijlen 1788 (p. en m. Mathias Laymans, Maria Catharina Schluper), waarsch. jong overl.

4. Joannes Josephus Hamers, geb. Vaals 4 mei 1792 (p en m. Joannes Hamers, Maria Catharina Mertzenich), landbouwer, akkerbouwer, overl. Vaals 22 maart 1867, tr. (1) Vaals 20/22 augustus 1819 (get. niet vermeld) Maria Catharina Merckelbach, ged. Vaals 10 november 1791, overl. Vaals (b) 2 oktober, (k) 3 oktober 1831, begr. Vaals 6 oktober 1831, dr. van Hubert Merckelbach en Ida Schluper; tr. (2) Vaals 25/28 september 1835 (get. Gulielmus Lennerts en Maria Ida Hamers)

Maria Catharina Pelzer, ged. of geb. Vaals 25 december 1808, overl. 19 maart 1891, dr. van Jan Pelzer en Anna Maria Hocka.

Bij huwelijk heet hij voor de BS Johannes Petrus (?) i.p.v. Johannes Josephus, wel met juiste geboortedatum.

Bij kinderen uit het eerste huwelijk zijn peter of meter: bij de eerste Joannes Hamers, bij het tweede Anna Gertrudis Rampen-Hamers, bij het derde Joanna Maria Hamers-Bischof en bij het vierde Joannes Petrus Hamers.

Uit het eerste huwelijk drie dochters en twee zonen; uit het tweede een dochter en zes zonen, zie schema.

5. Petrus Josephus Hamers, ged. Vijlen 5 maart 1797 (peter Petrus van Wersch).

6. Jean Louis Hamers, geb./ged. Wolfhaag-Vaals - 12 messidor VII - 30 juni 1799, waarschijnlijk het overleden kind in 1800.
Zijn geboorte-aangifte werd gedaan door Joannes Hamers, 55 jaar, landbouwer te Mechelen.
De huwelijksgetuigen bij het echtpaar geven geen enkele aanduiding, zodat het zich niet loont na te gaan wie dit waren. Misschien moet dit later toch gebeuren, als er niet voldoende aanwijzingen zijn naar de ouders van Leonardus.

Bezien we allereerst de naamgeving van de kinderen naar familieleden en vernoemingen naar peter of meter. De oudste zoon, geboren drie maanden na het
huwelijk, krijgt de voornaam van de vader. Toch wel vreemd, want in die tijd was het min of meer de gewoonte de voornaam van de vader alleen te geven aan een buitenechtelijk kind. Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat de grootvader van vaderszijde, Johannnes Leonardus of gewoon Leonardus Hamers heette.

De tweede zoon wordt Johannes Petrus genoemd,naar de peter Petrus Schloesmachers, dus nietnaar de grootvader van moederszijde. De derde zoon is vernoemd naar zijn peter.De vierde zoon vernoemd naar zijn peter, eenvermoedelijke oom Johannes. Dat de naamJosephus wordt toegevoegd is een gewoonte vandie tijd. De vijfde zoon krijgt de naam van zijn peetoom Petrus van Wersch. De zesde zoon hebben we niet in het doopboek gevonden, zodat zijn peter niet bekend is. Het blijkt dat geen van de kinderen naar de grootvader Johannes Hamers is genoemd, maar het is de vraag of in deze streek van Zuid- Limburg dit gebruik wel bestond. We hebben dit meermalen in die streek moeten constateren. [Er zou eens een onderzoek naar dit gebruik moeten plaats vinden uitgaande van de kerkelijke registers]. We kennen elders het gebruik dat een kind pas naar een der grootouders werd genoemd, als deze overleden was.

Helaas is geen enkele dochter in het gezin geboren, zodat we niet kunnen zien of grootmoeder Petronella de Wijer meter was. Uit het voorgaande bleek de vader-zoon-relatie niet. Misschien geven akten uit de schepenbank, die der notarissen of andere secundaire bronnen duidelijkheid. Er zijn ons akten bekend, die op verbanden wijzen, maar niet naar de ouders toe. Akten omtrent Johannes Hamers - Petronella de Wijer tot een der kinderen kennen we wel, maar Leonard wordt - zover ons bekend - niet als zoon genoemd. Dan hier het gezin van Johannes Hamers - Petronella de Wijer, dat ongetwijfeld onvolledig is.

Als kinderen zijn alleen die Hamers-personen hier onder opgevoerd, die naar ons oordeel zeker tot het gezin behoren. Doordat de dopen van de meeste kinderen nog niet bekend zijn, kennen we ook geen peters en meters, die nadere aanwijzingen kunnen geven inzake familierelatie met de vele in die tijd daar voorkomende naamdragers. Johannes Hamers, geb. ca 1710, landbouwer, overl. Vaals 18 april 1784, tr. nog niet bekend waar en wanneer met Petronella (van) de Wijer / Weijer, geb. Vijlen ca 1714, overl. Mechelen- Wittem 2 april 1808 (94 jaar), ouders onbekend. Waar het gezin de eerste jaren na het huwelijk gewoond heeft, blijft een raadsel. Slechts van één kind is de doop gevonden, n.1. te Vaals in 1747. In 1771 heeft Johannes geld nodig en leent dit van de Gereformeerde Gemeente van Aken. Het paar woont geruime tijd in Mechelen, waar ook hun hof stond. Deze zou Petronella in de laatste jaren van haar leven overdragen aan haar zoon Johannes, die bovendien nog een schenking kreeg. Helaas kennen we de juiste inhoud der akten nog niet.

Uit dit huwelijk:
1. Joannes Hamers, geb. ca 1744, landbouwer, landeigenaar te Mechelen, overl. ald. op Hurpesch 13 augustus 1807, tr. Mechelen - niet bekend wanneer - Antoinette De Ben I Deben - Debinnet, geb. ca 1737, overl. Mechelen-Wittem 26 Vendemaire XII - 19 oktober 1803 (66 jaar). Bij overlijden waren de namen van de ouders bij de aangevers niet bekend, maar elders vonden we als vermoedelijke ouders Maximiliaan De Ben en Maria Francisca de Toller. Johannes deed op 30 juni 1799 te Vaals aangifte van een kind van Leonardus Hamers en Anna Elisabeth Mertzenich en woonde toen in Mechelen. Hij was twee maal peter bij een kind van zijn zus te Vaals en in 1800 te Mechelen bij een kind van zijn dochter. Zijn vrouw was in 1788 en 1794 respectievelijk meter bij kinderen van haar schoonzus te Vaals en in 1794 van haar zwager te Vijlen.

In 1803 had het echtpaar zes kinderen. In dat jaar kocht Johannes het bedrijf van zijn ouders, bovendien kreeg hij nog een schenking van zijn moeder. Een scheiding en deling van goederen vond plaats op 12 maart 1808, dus korte tijd na zijn overlijden. Uit dit huwelijk:
a. Joannes Hamers, ged. Mechelen 13 april 1770 (p. en m. Fredericus de Benn en Joanna Maria Hamers), werkman, land bouwer te Eijs, Voerendaal en zelfs te Aken, woonde later te Winthagen, overl. Mechelen-Wittem 3 september 1831, tr. Mechelen (k) 10 april 1796 (get. Henricus Prickartz en Maria Hamers) Maria Catharina Prickarts, doop nog niet bekend, overl. Straat onder Eijs-Wittem 5 of 15 januari 1848, dr. van Johannes Prickarts en Maria Catharina Beuckers. In 1808 is hij erfgenaam van zijn ouders en in 1810 is hij met anderen erfgenaam van zijn broer Leonardus. Uit dit huwelijk vijf dochters en vijf zonen, zie schema.

b. Leonardus Hamers, ged. Mechelen 21 februari 1772 (p. en m. Wilhelmus Brouns i.p.v. Leonardus Hamers en Anna Maria Viegen i.p.v. Francisca de Töller), landbouwer (?), overl. Mechelen -Wittem 22 juni 1810.

c. Maria Francisca Hamers, ged. Vaals 13 mei 1774 (p. en m. Cornelis Promper i.p.v. Casimir Debinet / Deben en Petro nella van de Weijer), overl. Mechelen - Wittem 20 september 1844, tr. Wittem 13 Nivose VII, Vaals 19 januari 1799 (get. kerk niet genoteerd) Jacobus Hardy, ged. Mechelen 30 augustus 1767, landbouwer, overl. Wittem 21 maart 1829, zn. van Wolter Hardy en Beatrix. Schoonbrodt. Bij het eerste kind is Johannes Hamers peter. Uit dit huwelijk waarschijnlijk meer kinderen dan een, zie schema.

d. Maria Catharina Hamers, ged. Vaals 23 november 1776 (p. en m. Joannes Ha mers en Joanna Dekkers), overl. Meche len - Wittem 16 april 1812, tr. Wittem 25 Prairial X - 14 juni 1802 Mathias Moberts l Moubers / Mobers, ged. Wylre 1 februari 1768, dagloner, overl. Meche len - Wittem 23 maart 1835, zn. van Joannes Mobers en Maria CatharinaErnens. Hij hertrouwt Gertrudis Ackermans.Maria Catharina kreeg een zoontje voor het huwelijk (met de familienaam Hamers) en uit het huwelijk een dochter en twee zonen, zie schema.

e. Gertrud Hamers, ged. Mechelen 22 december 1779 (p. en m. Joannes Adam Hülsen en Gertrudis Stolzen), overl. Straat - Hürpisch - Mechelen - Wittem 30 juni 1850 als Maria Gertrudis, tr. Wittem 21 Germinal XI - 11 april 1803

Jacob Cerfontaine I Cerfontijn, ged. Eijsden 8 april 1767, landbouwer, overl. Noorbeek 30 januari 1848, zn. van Jacobus Cerfontaine en Anna Maria Gerkens. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

Zie haar biografie 2.

f. Nicolaas Hamers, ged. Mechelen 7 augustus 1786 (p. en m. Nicolaas van Werss, Elisabeth Melsinck), landbouwer, overl. Mechelen - Wittem 17 mei 1875, tr. Wittem 24 september 1817 Anna Gertrudus Lousberg, ged. Vaals 5 december 1777, dienstbode, overl. Mechelen - Wittem 17 augustus 1857, dr. van Willem Lousberg en Anna Elisabeth Schlenter.

Uit dit huwelijk een dochter en twee zonen, zie schema.

2. Joannes Franciscus Hamers, ged. Vaals 13 augustus 1745 (p. en m. Franciscus Hamers [frater patris] en Barbara Greul), van wie niets naders bekend is.

3. Joanna Catharina Hamers, overl. Vijlen 13 maart 1773.

4. Joanna Maria Hamers, geb. ca 1750. overl. Vaals 1 mei 1793, tr. Vaals 20 oktober 1775 (get. Leonardus Hamers en Gertrudis Hülsen) (Johannes) Adam Hülsen, ged. Vaals 28 maart 1751, wever, overl. Gemmenich/ Vaals 13 Florial XIII - 3 mei 1805, zn van Joannes Hülsen en (Anna) Gertrud Promper.

Joanna Maria was te Mechelen in 1770 meter bij kind van haar broer Johannes, en te Vijlen in 1782 bij een kind van haar broer Leonardus.

Uit dit huwelijk ged. te Vaals:

a. Anna Gertrudis Hülsen, geb. 1776 (p. en m. Johannes Hamers en Gertrudis Hülsen);

b. Johanna Maria Hülsen, geb. 1778 (p. en m. Joannes Hülsen, grootvader, en Petronella van de Weijer, grootmoeder);

c. Barbara Hülsen, geb. 1780 (p. en m. Leonardus Hamers en Barbara Hülsen);

d. Joannes Petrus Hülsen, geb. en overl. 1783 (p. en m. Petrus Schijns en Anna Elisabeth Rampen-Hülsen);

e. Joannes Petrus Hülsen, geb. 1784 (p. en m. Joannes Hamers, Joanna Maria Fincken-Schijns);

f. Joannes Nicolaas Hülsen, geb. 1784 (p. en m. Joannes Nicolaas Scheurman en Anna Elisabeth Schijns-Ostlander);

g. Joannes Adam Hülsen, geb. 1788 (p. en m. Joannes Schijns en Antonette Hamers- Debinet.

5. Leonardus Hamers, tr. Anna Elisabeth Mertzenich

- zie hiervoor.

6. Antonius Hamers, overl. Vijlen 14 maart 1760.

7. Petrus Hamers, overl. Vijlen 14 maart 1760.

Van het echtpaar Joannes Hamers - Petronella van de Wijer zijn vijf zonen en twee dochters als kinderen opgevoerd. Van een dochtertje en twee zoontjes, waarschijnlijk een tweeling, werd de overlijdensinschrijving te Vijlen aangetroffen.

Helaas is slecht van één van hen de doop ingeschreven. De samenhang van de kinderen, blijkens het over en weer peter en meter zijn bij elkanders kinderen, is hiermee bewezen. De twijfel dat Leonardus Hamers geen kind van dit echtpaar zou zijn, is hiermee - hoewel bij geen van zijn kinderen Petronella van de Wijer als meter werd aangetroffen, toch weggenomen.
Misschien was ze nog wel bij een van de kinderen opgetreden, maar de doopinschrijving van dit kind is dan tot heden toe niet boven water gekomen.

Door het ontbreken van de kennis uit secundaire bronnen en de nodige gegevens uit de doop-, trouw- en begraafboeken van deze streek, zowel aan deze als aan gene zijde van de grens, zullen voorlopig de ouders van Johannes Hamers niet gevonden worden. Een klein lichtpuntje is er wel.
De tweede zoon van Johannes en Petronella was een Joannes Franciscus, bij wie een Franciscus Hamers peter was, waarbij staat frater patris.

Deze is dus een broer van Johannes. De enige Franciscus - als die in Vaals moet zijn geboren - is dan de Franciscus, ged. te Vaals 20 januari 1672. zn. van Leonardus Hamers en een zekere Maria. Weer een voornaam die ons welgevalligin de oren klinkt. Maar dit is nu nog speculeren.
Ter zijner tijd zal na een diepgaand en geargumenteerd onderzoek in ons Bulletin de nodige aandacht worden besteed aan het verdere voorgeslacht van deze Hamers.

N.A.H.

Noten

1. Hamers Bulletin jrg. 11 (1995), p. 21.

2. Hamers Bulletin jrg 10 (1994), p. 61-63.
 
Haemers, Leonard (I8796)
 
2 * Landbouwer, mijnwerker
* Geboren op 15 maart 1893 - Kaalheide, Nederland
* Gestorven in 1944 - Kaalheide, Nederland
* Begraven op 7 oktober 1944 - Spekholzerheide, Nederland
* Leeftijd bij overlijden: 51 jaar oud

Ouders

* Pieter Joseph Paffen 1868-1896
* Maria Catharina Scheren 1872-1954

Huwelijken en kinderen

* Gehuwd op 31 juli 1918, Maastricht, Nederland, met Anna Haenen 1894-1979, hieruit
o Maria Catharina
o Jan Lodewijk
o Gerardus
o Clara Maria
o Living x
o Anna Maria 
Paffen, Mathijs (I7007)
 
3 -------- Originele bericht --------
Onderwerp: [HS] Betr.: Familie Linden Aachen
Datum: Mon, 18 Apr 2011 13:34:39 +0200
Van: Franz Josef Peters
Antwoord-naar: Heinsberg-L
Aan: Eifel-L
CC: Heinsberg-L

Bin auf der Suche nach Franz, Julius , Karl , Barbara, Katharina Linden Söhne und Töcher von Henriette Linden 1862-1915 geborene Salm alles Aachen
Bin für jeden Hinweis ,Auskunft dankbar! Forscht jemand in diesem Bereich?
Franz Josef Peters
Übach-Palenberg 
Hahn, Henriette (I5892)
 
4 116 Dirk Debets, boer uit Haasdal, galg 1774

• Theod. DEBETS (1718-1774) x Schimmert 1742 Anna HAUTVAST (1718-1802)
|----• Mich. DEBETS (1743-94) [= 117] x Schimmert 1742 Anna SCHEPERS (1746-)
|----• An. Gertr. DEBETS (1748-1825) x Schimmert 1778 Mat. AKKERMANS (1752-1827) [zie 003]
 
Akkermans, Mathijs (I8776)
 
5 116 Dirk Debets, boer uit Haasdal, galg 1774

• Theod. DEBETS (1718-1774) x Schimmert 1742 Anna HAUTVAST (1718-1802)
|----• Mich. DEBETS (1743-94) [= 117] x Schimmert 1742 Anna SCHEPERS (1746-)
|----• An. Gertr. DEBETS (1748-1825) x Schimmert 1778 Mat. AKKERMANS (1752-1827) [zie 003]
 
Akkermans, Mathijs (I8777)
 
6 116 Dirk Debets, boer uit Haasdal, galg 1774
http://www.xs4all.nl/~johnve/kind0/kind101.htm#116

116 Dirk Debets, boer uit Haasdal, galg 1774

• Theod. DEBETS (1718-1774) x Schimmert 1742 Anna HAUTVAST (1718-1802)
|----• Mich. DEBETS (1743-94) [= 117] x Schimmert 1742 Anna SCHEPERS (1746-)
|----• An. Gertr. DEBETS (1748-1825) x Schimmert 1778 Mat. AKKERMANS (1752-1827) [zie 003 ]

http://www.xs4all.nl/~johnve/kind0/kind101.htm#116 
Debets, Theodor (I8773)
 
7 117 Machiel Debets uit Haasdal, gevlucht, verbannen 1776

• Mich. DEBETS (1743-94) [zie 116] x Schimmert 1771 Anna SCHEPERS (1746-1829)
|
|----• Anna DEBETS (1771-1833) x Wijnandsrade 1793 Petr. BOOSTEN (1763-1834)
|----|
|----|----• Joh. Mich. BOOSTEN (1795-1872) x 1º Wijnandsrade 1819 Mar. Ida SNACKERS (1798-1837)
|----|----| x 2º Wijnandsrade 1842 Mar. Ida LAMBIJ (1818-87)
|----|----|
|----|----|----• 1) Joh. Petr. BOOSTEN (1820-1903) x 1º Wijnandsrade 1842 Mar. Mecht. CURVERS (1822-59)
|----|----|----| x 2º Nuth 1864 Mar. Gert. ROOX
|----|----|----|----• 1) Mar. Hub. BOOSTEN (1843-1925) x 1º Heerlen 1870 Hub. Jos. VROHN (1838-)
|----|----|----|----| x 2º Hoensbroek 1886 Rein. C.J. BOUR (1850-1921) [zie 599 <../kind4/kind576.htm>]
|----|----|----|----• 1) Philom. BOOSTEN (1846-74) x Meerssen 1870 Chris. MOMMERS (1838-)
|----|----|----|----• 1) Herm. Hub. BOOSTEN (1849-1936) x 1º Nuth 1874 An. Cath. SNACKERS
|----|----|----|----| x 2º Wijnandsrade 1893 Mar. Hel. WINTJENS (1850-) [zie 001 ]
|----|----|----|----• 1) Joh. Hub. BOOSTEN (1851-) x Schaesberg 1876 Mar. Hub. FRANSSEN (1855-)
|----|----|----|----• 1) Joh. Jos. BOOSTEN (1855-1942) x Nuth 1890 Mar. Elis. ROEX
|----|----|----|----• 1) Joh. Wil. BOOSTEN (1858-1937) x Klimmen 1884 Soph. PAKBIER (1859-) [zie 311 <../kind2/kind311.html>]
|----|----|
|----|----|----• 1) Herm. Hub. BOOSTEN (1822-73) x Voerendaal 1850 An. Cath. BOUR (1825-87) [zie 119]
|----|----|
|----|----|----• 1) Mar. Gertr. BOOSTEN (1925-1919) x Hoensbroek 1848 Joh. Wil. PAULSEN (1813-) [zie 348 <../kind2/kind341.html>]
|----|----|
|----|----|----• 1) Mar. Hel. BOOSTEN (1828-62) x Heerlen 1858 Joh. Hend. STIJFS (1830-)
|----|----|
|----|----|----• 1) Joh. Hub. BOOSTEN (1830-1920) x Voerendaal 1862 An. Gert. BOSCH
|----|----|
|----|----|----• 1) Joan. BOOSTEN (1832-1904) x 1) Bunde 1855 Ign. Xav. LARUE (1813-)
|----|----|----| x 2º Bunde 1861 Petr. VAN KAN
|----|----|----| x 3º Bunde 1878 Joh. Hub. CLERMONS (1852-)
|----|----|
|----|----|----• 1) Mar. Cath. BOOSTEN (1834-75) x Klimmen 1858 Joh. Hub. SILVERENTAND (1834-)
|----|----|
|----|----|----• 2) Mar. Phil. BOOSTEN (1844-1925) x Wijnandsrade 1874 Wil. Jos. AUSTEN (1849-)
|----|----|
|----|----|----• 2) An. M.H. BOOSTEN (1847-1931) x Heerlen 1888 Ger. Jos. MAAS (1844-)
|----|----|
|----|----|----• 2) Frans. Hub. BOOSTEN (1856-1928) x Heerlen 1888 Mar. HUIJTEN (1864-)
|----|
|----|----• Mar. Isab. BOOSTEN (1797-1877) x Wijnandsrade 1824 Joh. Petr. GERARDS (1800-65)
|----|----|----• Petr. Hub. GERARDS (1825-89) x Wijnandsrade 1848 Mar. Jos. STEINS (1820-)
|----|----|----• Joh. Rein. GERARDS (1831-57) x Wijnandsrade 1853 Hub. KEULEN (1835-)
|----|----|----• Herm. Jos. GERARDS (1836-1912) x Heerlen 1866 Mar. Marg. DÖRENBERG (1834-)
|----|----|----• Mar. Elis. GERARDS (1840-84) x Heerlen 1869 Hend. SCHIFFELERS (1843-)
|----|----|----• Mar. Hub. GERARDS (1842-1924) x Heerlen 1874 Joh. Petr. MOONEN (1836-)
|----|
 
Boosten, Maria Isabella (I3820)
 
8 1812, Served in the war of 1812 against the Indians in Kentucky and Indiana
1817, With wife and one son moved to Indiana
Fact 3: was a farmer
Fact 4: Church Affiliation: Baptist 
Grimes, John (I405)
 
9 29 september 1829

BEESEL - Gehuwd (BS; RK: Beesel 30-9-1829, get. Godefridus Cruisberg en Maria Croonen): Jacobus Janssen [geb. Beesel 10-10-1802, akkerknecht, zn. van Wilhelmus Janssen en Petronella Bongaers] en Anna Maria Josepha Croonen [Maria Josepha, geb. Beesel 30-12-1807, dr. van Mathias Croonen en Sophia Beckkers].

GHS Beesel, BS-3/378.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Wilhelmus Janssen, geb. en ged. Beesel 28-3-1830 (doopget. Mathias Croonen en Petronella Bongers). Tr. Beesel 26-4-1867 met Clara Stempkens.

2. Sophia Janssen, geb. en ged. Beesel 30-8-1832 (doopget. Hendricus Niessen en Maria Croonen). Tr. Beesel 24-8-1855 met Joannes Albertus Zegers.

3. Petronella Janssen, geb. Beesel 10-2-1835. Tr. Beesel 3-5-1859 met Hubertus Berghs.

4. Joannes Hendrikus Mathias Janssen, geb. Beesel 10-5-1837.

5. Gertrudis Huberta Janssen, geb. Beesel 11-3-1839.

6. Paulus Janssen, geb. Beesel 11-6-1841.

7. Elisabeth Janssen, geb. Beesel 1-11-1843.

8. Anna Gertrudis Janssen, geb. Beesel 26-11-1845.

9. Joannes Janssen, geb. Beesel 24-8-1847.

10. Henricus Hubertus Janssen, geb. Beesel 21-9-1850.
 
Gezin: Jacob Janssen / Anna Maria Josepha Croonen (F2452)
 
10 Aangifte o.a. door Jan Joseph Jongen, 46 jaar bij de aangifte ... abt. 1815 geboren. Creutzer, Jan Willem (I10668)
 
11 Aangifte onder Moonen Cordewener, Hendrik Jozef Hubert (I3773)
 
12 Aangifte overlijden is gedan op 24-4-1944 te Venlo Vanweersch, Johannes Hubertus Alphonsus (I2082)
 
13 Aangifte overlijden op 26-1-1930 te Heerlen Linden, Hubert Georg Karl (I6150)
 
14 Aangifte overlijden, d.d. 1-3-1922 Heerlen, Houpperets, Anne Gertrude (I4625)
 
15 Aangifte van overlijden gedaan door Johan Clemens Hubert Baltus, getrouwd met Anna Maria Agnes Adang. Adang, Leonard (I2053)
 
16 Aangifte van overlijden is gedaan door haar echtgenoot en Hubert Baltus, 57 jaar.
Deze Hubert Baltus moet naar alle waarschijnlijkheid Johan Hubert Baltus, geboren op 20-11-1842, zijn. Hij is de zoon van Johan Clemens Baltus en broer van de echtgenoot van Maria 
Simons, Maria Gertruidis (I122)
 
17 achternaam moeder Coumans! Moonen, Paulus (I5225)
 
18 achternaam moeder Tijmmers Leunis, Paulus (I5232)
 
19 Acte 14.12.1905 de naam van de brd wijzigt van Smeets in Timmermans
Ida Cecilia is eerst gewettigd bij het huwelijk van Smeets x Timmermans, bij haar huwelijk is dat weer ongedaan gemaakt! 
Timmermans, Ida Cecilia (I2852)
 
20 Adressen in Heerlen:
Welterkerkstraat 28
Weltertuinstraat 34 (11-1-1929) 
Gezin: Jozef Lemmens / Maria Isabella Heuts (F1759)
 
21 aka: Sleypen , Slijpen, Sleijpen Sliepen, Maria Elisabetha (I3076)
 
22 Algemeen
Archieflocatie: Limburg
Toegangnr: 12.087
Inventarisnr: 15
Gemeente: Posterholt
Soort akte: Huwelijksakte
Nummer: 0
Datum: 13-10-1844
Man
Naam: Jacobus van Kempen
Geboortedatum: 04-06-1810
Plaats: Posterholt

Vrouw
Naam: Catharina Gertrudis Reumers
Plaats: Posterholt

Vader man
Naam: Antonius van Kempen
Vader vrouw
Naam: Henricus Reumers
Moeder man
Naam: Elisabeth Meijers
Moeder vrouw
Naam: Joanna Cloudt 
Gezin: Antonius van Kempen / Elisabeth Meijers (F1004)
 
23 Algemeen
Archieflocatie: Limburg
Toegangnr: 12.087
Inventarisnr: 3
Gemeente: Posterholt
Soort akte: Huwelijksakte
Nummer: 0
Datum: 08-04-1823
Man
Naam: Hubertus Houben
Geboortedatum: 21-09-1797
Plaats: Waldfeucht [Pruischen] Vrouw
Naam: Helena Wolters
Plaats: Posterholt
Vader man
Naam: Theodoor Houben Vader vrouw
Naam: Petrus Wolters
Moeder man
Naam: Cornelia de Meuth Moeder vrouw
Naam: Ida Meijers 
Gezin: Petrus Plechelmus Wolters / Ida Meijers (F1306)
 
24 Als geboorteplaats is ook Maasbree aangegeven. Sanders, Wilhelmina (I5705)
 
25 Alsdorf Nijssen, Jeanne Catharine (I3153)
 
26 Amt Vlodrop, Niederlande, rk Stand 01.02.2002
Urkunde 1764/127/06
Taufdatum 15.01.1764
Kind - Sohn Montforts, Dominicus
Vater des Kindes Montforts, Stephanus
Mutter des Kindes van der Borg, Anna
Pate Montforts, Martinus
Pate van Kempen, Caecilia

Personenstandsdaten
Ausdruck erstellt am 02.08.2005 von:
keine Angaben

Amt Vlodrop, Niederlande, rk Stand 02.02.2002
Urkunde 1765/135/01
Taufdatum 01.04.1765
Kind - Tochter Montforts, Joanna Maria
Vater des Kindes Montforts, Mathias
Mutter des Kindes Puts, Anna
Pate Montforts, Martinus
Pate Puts, Joanna
 
Montforts, Martinus (I6489)
 
27 Anna Maria Hubertina was ook bekend als Zuster Juliana. Zij heeft in het St. Joseph ziekenhuis in Heerlen onder dokter de Wever gewerkt o.a. met röntgenbestralingen. Maas, Anna Maria Hubertina (I9769)
 
28 Archieflocatie: Limburg
Toegangnr: 12.087
Inventarisnr: 15
Gemeente: Posterholt
Soort akte: Huwelijksakte
Nummer: 0
Datum: 01-05-1848

Kerkelijk huwelijk :
01 MAY 1848
Posterholt
Getuigen : Jacobus op het Veld. Maria Meijers.
Bron : Kerkregister Posterholt. 
Gezin: Peter Hendrik op het Veld / Christina Meijers (F1304)
 
29 Archieflocatie: Limburg
Toegangnr: 12.087
Inventarisnr: 15
Gemeente: Posterholt
Soort akte: Huwelijksakte
Nummer: 0
Datum: 01-05-1854

Kerkelijk huwelijk :
02 MAY 1854
Posterholt
Getuigen : Hermanus Meijers. Beatrix Sliepen.
Bron : Kerkregister Posterholt 
Gezin: Johannes Wilhelmus Slijpen / Maria Meijers (F1311)
 
30 Archieflocatie: Limburg
Toegangnr: 12.087
Inventarisnr: 15
Gemeente: Posterholt
Soort akte: Huwelijksakte
Nummer: 0
Datum: 12-10-1847

Kerkelijk huwelijk
13 OCT 1847
Posterholt
Getuigen : Casperus Schoenmakers. Christina Meijers.
Bron : Kerkregister 
Gezin: Joannes Henricus Sliepen / Maria Gertrudus Meijers (F1072)
 
31 Archieflocatie: Limburg
Toegangnr: 12.087
Inventarisnr: 16
Gemeente: Posterholt
Soort akte: Huwelijksakte
Nummer: 0
Datum: 11-05-1891 
Gezin: Gerardus Hommen / Hubertina op het Veld (F1065)
 
32 Archieflocatie: Limburg
Toegangnr: 12.087
Inventarisnr: 4
Gemeente: Posterholt
Soort akte: HuwelijksakteNummer: 0
Datum: 22-09-1840

Kerkelijk Huwelijk
22 SEP 1840
Posterholt
Getuigen : Joannes Meijers. Catharina Nobis.
Bron : Kerkregister Posterholt. 
Gezin: Leonardis Hubertus Nobis / Maria Gertrudus Meijers (F1071)
 
33 Archieflocatie: Limburg Toegangnr: 12.087
Inventarisnr: 16 Gemeente: Posterholt
Soort akte Huwelijksakte Nummer: 0 Datum: 10-05-1880
Brd wed van Hendrik Breij.

Kerkelijk huwelijk
11 MAY 1880
Posterholt
Getuigen : Petrus Beckers. Catharina Meijers.
Bron : Kerkregister Posterholt 
Gezin: Peter Meijers / Josephina Hubertina Valentijn (F1319)
 
34 Arnoldus heeft in Duitsland bij Thijssen (Thiessen) in de hoogovens gewerkt Berns, Arnoldus (I3609)
 
35 Aubel, section de Marché au lien dit hellestrop Baltus, Pierre Joseph (I8075)
 
36 Begraven Hulsberg = 07-09-1724
Vader Mathias Baltessen
Moeder Helen Raven
Overledene Onbekend Baltessen
 
Gezin: Matthias Balthus / Helena Raeven (F1811)
 
37 begraven op kerkhof "Tussen de Bergen" te Roermond), zoon van Jacobus Gerardus Hubertus Mestrom en Maria Theresia Hubertina Auben. Sjra was glas-in-lood-kunstenaar en brandschilder. Hij was na het overlijden van de ouders van Sybilla Meijers pleegvader van Sybilla . Mestrom, Gerardus Petrus Hubertus (I5717)
 
38 Beide echtelieden waren fotograaf op het moment van het huwelijk.
Het huwelijk werd afgekondigd in Den Haag, Rotterdam en Haarlem 
Blaak, Jakob Martin (I10777)
 
39 Beroep : Mijnwerker Pelzer, Hubert Jozef (I5469)
 
40 Beroep: Smit Wennmacher, Leonardus Paulus (I7956)
 
41 Bgm wdnr van Maria Catharina Joosten.
Kan eigenlijk niet Maria Catharina Joosten was met Johannes Joseph Hendricks getrouwd 
Gezin: Jan Joseph Keulen / Maria Sibilla Joosten (F2441)
 
42 Bgm wdnr van Mechteldis van der Bergh en brd wed van Hubertus van Cruchten. Gezin: Johannes Hubert van der Borgh / Maria Catharina Frenken (F1061)
 
43 Bij de doop van Anna Cecilia Adang, dochter van Christiaan Adang en Anna Sophia Conrads was een Jacobus Gillissen peter. Hieruit concludeer ik dat Magdalena Adang een zus is van Christiaan Adang en dus dezelfde ouders heeft. Adang, Magdalena (I3519)
 
44 Bij de geboorte had ik 1794 staan. Kan niet kloppen Hermanns, Gerardus (I9019)
 
45 Bij het huwelijk van haar dochter Anna Maria Catharina was vermeld dat ze overleden was.

Bij de geboorte van Anna Maria Catharina stond dat ze huisvrouw was van Peter Joseph Wery
Bij het huwelijk van Pieters met Donners, stond er niets vermeldt 
Peters, Maria Josepha (I10823)
 
46 Bij het overlijden staat Michael genoemd. Een broertje heette Michel, maar is in juli 1814 overleden Quaaden, Lambert (I10068)
 
47 bij Oss of Moerdijk? Trommelen, Anna Maria (I8870)
 
48 Birgelen Thissen, Martinus (I2985)
 
49 bron: Xhonneux Hopperets, Marie Joséphine (I4638)
 
50 Bruid woonde te Unterbruch, Pruissen Gezin: Bartholomeus Hubert Bosch / Johanna Smeets (F2230)
 

      1 2 3 4 5 ... 10» Volgende»